संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता

  ०७३ मङ्सिर १४ गते

सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सिंहदरबारस्थित व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा मङ्सिर १४ गते साँझ दर्ता गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठक सकिएपछि विधेयकको प्रस्ताव सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहप्रवक्ता होमबहादुर केसीले सचिवालयको विधेयक शाखामा दर्ता गराएका हुन् ।

g]kfnsf] ;+ljwfg ;+zf]wg ug{ ag]sf] ljw]os g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @(^ adf]lhd d+unaf/ /flt ;+;b ;lrjfnosf] ljw]os zfvfdf btf{ ub}{ sfg'g, Gofo tyf ;+;bLo Joj:yf dGqfnosf ;xk|jQmf xf]daxfb'/ s];L . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;; .

कानुनमन्त्री अजय शङ्कर नायकद्वारा हस्ताक्षरित पत्रसहित विधेयकको प्रस्तावमा प्रदेश नं ५ लाई टुक्र्याउने उल्लेख छ ।

g]kfnsf] ;+ljwfg ;+zf]wg ug{ ag]sf] ljw]os g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @(^ adf]lhd d+unaf/ /flt ;+;b ;lrjfnosf] ljw]os zfvfdf btf{ ub}{ ;lrjfnosf ;lrjfnosf zfvf clws[t lqljqmd k/fh'nL . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;; .

नेपालको संविधानको धारा २९६ बमोजिम सो विधेयकको प्रस्ताव आएको मन्त्री नायकले बताएका छन् ।
विधेयकमा प्रदेश नम्बर ४ र ५ को सीमाङ्कन हरफेर गरीने उल्लेख छ । जस अनुसार प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका पहाडी जिल्लाहरु पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, प्युठान, रोल्पा र आधा रुकुम अब प्रदेश नम्बर ४ मा जानेछन् । (फोटो: रासस)


अनलाइन डेस्क