प्रदेश प्रशारण मिति रेडियो कार्यक्रम साप्ताहिक
२०७८ साउन ६ गते
२०७८ साउन १० गते
बागमती २०७८ साउन ७ गते
गण्डकी २०७८ साउन १२ गते
लुम्बिनी २०७८ साउन १५ गते
कर्णाली २०७८ साउन ११ गते
सुदूरपश्चिम २०७८ साउन ९ गते
प्रदेश प्रशारण मिति हाम्रो अधिकार रेडियो कार्यक्रम पाक्षिक
लुम्बिनी २०७८ साउन ९ गते