प्रदेश प्रशारण मिति मानव अधिकार शिक्षा रेडियो कार्यक्रम (साप्ताहिक)
कर्णाली २०७९ साउन २३ गते