प्रदेश प्रशारण मिति रेडियो कार्यक्रम साप्ताहिक
२०७८ वैशाख २२ गते
२०७८ वैशाख २६ गते
बागमती २०७७ वैशाख २३ गते
गण्डकी २०७७ वैशाख २१ गते
लुम्बिनी २०७७ वैशाख २४ गते
कर्णाली २०७७ वैशाख २० गते
सुदूरपश्चिम २०७७ वैशाख २५ गते
प्रदेश प्रशारण मिति हाम्रो अधिकार रेडियो कार्यक्रम पाक्षिक
लुम्बिनी २०७८ वैशाख २५ गते