प्रदेश प्रशारण मिति रेडियो कार्यक्रम साप्ताहिक
२०७८ वैशाख ८ गते
२०७८ वैशाख ५ गते
बागमती २०७७ वैशाख ९ गते
गण्डकी २०७७ वैशाख ७ गते
लुम्बिनी २०७७ वैशाख १० गते
कर्णाली २०७७ वैशाख ६ गते
सुदूरपश्चिम २०७७ वैशाख ११ गते
प्रदेश प्रशारण मिति रेडियो कार्यक्रम पाक्षिक
लुम्बिनी २०७८ वैशाख ११ गते