प्रदेश प्रशारण मिति मानव अधिकार शिक्षा रेडियो कार्यक्रम (साप्ताहिक)
२०७८ भदौ ३० गते
२०७८ असोज ३ गते
बागमती २०७८ भदाै ३१ गते
गण्डकी २०७८ भदौ २९ गते
लुम्बिनी २०७८ असोज १ गते
कर्णाली २०७८ भदौ २८ गते
सुदूरपश्चिम २०७८ असोज २ गते
प्रदेश प्रशारण मिति हाम्रो अधिकार रेडियो कार्यक्रम (पाक्षिक)
लुम्बिनी २०७८ भदौ १२ गते